Stadgar för Cancerstiftelsen
i Kalmar län

  1. Stiftelsens namn skall vara Cancerstiftelsen i Kalmar län.
  2. Stiftelsens ändamål skall vara att stödja utbildning, forskning och annat arbete för tidig upptäckt av cancer i Kalmar län. Stödet skall ske genom användning av avkastningen på stiftelsens medel. Styrelsen avgör hur medlen skall fördelas.
  3. Styrelsen skall ha sitt säte i Oskarshamn.
  4. Stiftelsens angelägenheter sköts av styrelsen, vilken är ansvarig för handhavandet och redovisningen av stiftelsens medel, samt övriga åligganden som kan träffa stiftelsen. Räkenskapsåret är kalenderår.
  5. Stiftelsens räkenskaper och årsredovisning skall granskas av särskilt utsedd revisor. Revisor utses av styrelsen.
  6. Styrelsen skall bestå av sju ledamöter och två suppleanter. Ursprungsstyrelsen består av stiftarna. Styrelsen väljer suppleanter, samt nya ledamöter när vakanser uppstår. Tre ledamöter skall alltid representera läkarvetenskapen på området cancer. Om samhället väljer att utse styrelseledamot skall denne ledamot tillkomma utöver ordinarie antal styrelseledamöter. Styrelsen är beslutsför om minst fyra ledamöter jämte ordföranden är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet.
  7. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av någon av övriga styrelseledamöter. Stiftelsen företräds, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordföranden ensam eller den eller de som styrelsen utser.
  8. Stiftelsens stadgar må – med undantag för § 2, 9 och denna § – ändras genom beslut av styrelsen. Vid sådant beslut gäller dock att samtliga styrelseledamöter skall vara närvarande och att styrelsen skall vara enig. Samma gäller vid beslut om stiftelsens upphörande.
  9. Vid stiftelsens upphörande skall kapitalet tillfalla sjukvårdshuvudmannen i Kalmar län och skall förvaltas i en särskild fond vars avkastning skall användas i stiftelsens anda och i enlighet med direktiv från klinikcheferna vid kirurgklinikerna i Kalmar, Oskarshamn och Västervik.
  10. Denna stiftelse skall stå under tillsyn enligt lag (1929;116) om tillsyn över stiftelser.