Ofta beskrivs de stora genombrotten i cancerforskningen som milstolpar.
Men minst lika viktiga är de många små förbättringar som sker i den dagliga vården.
För en drabbad är det i den kontakten som vårdkvaliteten mäts.
Det är där Cancerstiftelsen ser sin roll – Ditt stöd kan göra skillnad.

Cancerstiftelsen verkar för ökad kunskap i den operativa cancersjukvårdens alla led. Det innebär att hela tiden förbättra möjligheterna till tidig diagnos av sjukdomen. En snabb och effektiv behandlingsinsats förbättrar alltid prognosen. Att verka för att den påföljande vården hela tiden utvecklas är avgörande för livskvaliteten under sjukdomsförloppet. Men detta har också stor betydelse där sjukdomsförloppet inte går att hejda. Detta gäller för såväl drabbade som anhöriga.

För att säkra nödvändiga kunskaper har Cancerstiftelsen i Kalmar län arrangerat seminarier och föreläsningar för dem som arbetar i cancersjukvården. Andra former av utbildningsinsatser förekommer också. I de nätverk som bildas i dessa sammanhang omsätts kunskaper i praktisk tjänst – för Din skull.

Prioriteringen av insatserna utgår alltid från verkliga behov, där cancersjuka och anhöriga sätts i främsta rummet. Utförda insatser redovisas i Cancerstiftelsens årsredovisning, vilken kan rekvireras från Cancerstiftelsen eller Länsstyrelsen i Kalmar län som är tillsynsmyndighet.